ACT in Actie Academy – Privacyverklaring

Privacyverklaring ACT in Actie Academy

De ACT in Actie Academy is het online leerplatform van ACT in Actie. ACT in Actie vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens geheel volgens privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring ziet specifiek op de ACT in Actie Academy. De volledige privacyverklaring van ACT in Actie is hier te lezen.

1. Over ACT in Actie
Contactpersoon: Tim Batink
E-mailadres: info@actinactie.nl
KVK-nummer: 54589800

2. Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens bij de ACT in Actie Academy?

Dienst: Gebruik van de online leeromgeving (ACT in Actie Academy)
Wanneer je gebruik maakt van de online leeromgeving, dan verwerken wij jouw voor- en achternaam en jouw e-mailadres. Dit zijn jouw inloggegevens.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Dienst: Gebruik van het ACT for you cliëntplatform (voor professionals)
Om als professional toegang te kunnen krijgen tot het cliëntplatform, dient de professional in te loggen met zijn of haar e-mailadres. Met dit e-mailadres en zijn voor- en achternaam heeft de professional een account bij het platform.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: tot uiterlijk een jaar nadat er toegang is gegeven tot het platform, tenzij de professional de toegang tegen betaling verlengt voor een nieuw jaar

Dienst: Gebruik van het ACT for you cliëntplatform (voor cliënten van professionals)
Om als cliënt therapiemateriaal toegestuurd te kunnen krijgen door de professional via het cliëntplatform, moeten wij de e-mailadressen van de cliënten verwerken.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: het emailadres wordt vanwege wettelijke verplichtingen vanuit de hostingpartij tot uiterlijk 28 dagen na het verzenden van een ACTiviteit versleuteld bewaard. Daarna wordt deze automatisch verwijderd.

Gerechtvaardigd belang
Voor sommige doelen verwerkt ACT in Actie persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). ACT in Actie verwerkt alleen persoonsgegevens indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw belang. Ook verzamelen wij niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:
– Webhost
– CMS
– Websitebeheerder
– Softwareleveranciers voor functionaliteiten met betrekking tot onze communicatie en organisatie

ACT in Actie verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen
ACT in Actie probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat ACT in Actie toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
ACT in Actie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die wij bijvoorbeeld nemen, zijn:
– het regelmatig veranderen van wachtwoorden;
– het inzetten van encryptie van persoonsgegevens;
– het sluiten van verwerkersovereenkomsten.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. ACT in Actie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die op randapparatuur worden geplaatst wanneer je een website bezoekt, zoals op je laptop of telefoon. Deze cookies onthouden informatie en worden opgehaald wanneer je een website opnieuw bezoekt. Welke cookies ACT in Actie plaatst, zijn:

Functionele cookies: Dit zijn cookies die de website nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Deze cookies hebben geen impact op jouw privacy en ACT in Actie hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

(Geanonimiseerde) analytische cookies: Dit zijn cookies waarmee de websitehouder statistieken van zijn website kan bijhouden. Denk aan het aantal bezoekers, hoe lang een bezoeker op de website is en welke browser de bezoeker gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics voor onze statistieken. Wij verwerken geen IP-adressen, dus wij hoeven geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

De grondslag om statistieken bij te houden, is gerechtvaardigd belang. Dit is een van de door de AVG genoemde grondslagen waarop wij (net als toestemming) persoonsgegevens mogen verwerken. Wij hebben ons belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy).

CookienaamProviderTypeVervaltermijn
_gaactcursusonline.nlHTTP2 jaar
ga_#actcursusonline.nlHTTP2 jaar

8. Jouw rechten
Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen we op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat we de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, we de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten we (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar
Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van “gerechtvaardigd belang” en je het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij deze gegevens in ieder geval niet meer verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer we jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@actinactie.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen
Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van ACT in Actie, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 14 september 2023